Programlar

Yerel Yönetimler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Yerel Yönetimler Programı

Ders İçerikleri Öğretim Planı Course Contents (English)

Yerel Yönetimler, merkezi yönetim dışında, yerel bir topluluğun ortak bir gereksinimini karşılamak amacıyla oluşturulan, karar organları doğrudan halkça seçilen, demokratik ve özerk bir yönetim birimi, kamusal bir örgütlenme modeli olarak tanımlanabilir.

Bölümümüz; siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve devlet sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek özellikle yerel yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler) için ara eleman, alt ve orta düzey yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Mahalli İdarelerin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için ülkemizde bu konuda hizmet verecek kişileri yetiştirebilmektir. Sürekli üzerinde tartışılan ve çözümler aranan böylesi bir konuda kaliteli bir eğitim ve öğretime ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla üniversitemiz içerisinde Yerel Yönetimler programı açılmıştır.

Ayrıca bölümümüz çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının (özellikle de yerel yönetimlerin) ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amaçlarını da ön plana koyarak hareket etmektedir. Diğer yandan bölgenin idari sorunlarına cevap verebilmek ve bölge gençlerine bu dalda eğitim fırsatı vermek de başka bir amaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada ve Türkiye'de gerek küreselleşme, gerekse Avrupa Birliği süreci paralelinde "yerelleşme" ve Türkiye'nin kamu yönetiminin yerelleşmesi çerçevesinde yerel yönetimlerin diğer adıyla mahalli idarelerin önemi daha da artmıştır. Bu gelişmeler paralelinde kamusal hizmetlerin önemli bir kısmı yerel yönetimlere aktarılmasından dolayı bu iki alanda eğitimli alt ve orta düzey iş gücü ihtiyacı artmaktadır. Bu gelişmeler programımızın üstlenmiş olduğu misyonu ortaya koymaktadır. Küreselleşme ve diğer siyasal kanıtların da etkisiyle, gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse yerel yönetimlerin ulusal ve bölgesel kalkınmada rolleri yadsınamaz hale gelmiştir. Öte yandan AB’ye giriş sürecinde Türkiye’nin bu kavramlara vermesi gereken önem ortadadır. Bu bağlamda konunun teknik ve akademik altyapısını oluşturmak amacıyla açılan Yerel Yönetimler programı çok önemli bir yere sahiptir.

KAZANILAN DERECE

Programımızdan mezun olanlara “Yerel Yönetim Meslek Elemanı” unvanı verilir. Kamu kurum ve kuruluşları ve özellikle belediyeler, il özel idareleri öncelikli olarak yerel yönetimler bölümünü bitiren nitelikli elemanları kadrolarında barındırmak istemektedirler.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Yerel Yönetimler Programını tercih etmek isteyen öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş sınavı sonuçlarına göre Sözel puan türünden istenilen puanı alarak tercihlerini yapmaktadırlar.

PROGRAM PROFİLİ

I. ve II. Öğretim olmak üzere iki program şeklinde dersler işlenmektedir. 60 öğrenci 1. Öğretim 60 öğrenci ise II. Öğretim eğitim programını tercih edebilirler.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Yerel Yönetimler Programı, demokratik, şeffaf, katılımcı yönetimlerin oluşumunu desteklemek ve kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik eğitim- öğretimde bulunmak ve ülke düzeyinde yerel ve yerinden yönetimi kurumsallaştırarak bölgesel gelişmelere hız kazandırmak hedefiyle kurulmuş olup, eğitim süresince öğrencilere temel ekonomi, iktisat, hukuk, muhasebe, işletme, yabancı dil, bilgisayar, istatistik derslerinin yanı sıra kentleşme, siyaset bilimi, yerel yönetimler, kamu maliyesi gibi mesleğe yönelik dersler de verilmektedir. Yerinden yönetim birimlerini daha ileriye götürebilmek ve mahalli idarelerin ülkemizde hak ettiği konuma getirilmesinde yardımcı olacak şekilde eğitim ve öğretim veren programımız aynı zamanda geleceğin kamu idarecilerinin yetiştirildiği bir birim olarak dikkat çekmektedir.

ÜST DERECE PROGLAMLARINA GEÇİŞ

Yerel Yönetimler ön lisans programını başarı ile bitiren öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde fakültelerin benzer lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Özellikle kamu yönetimi, kamu yönetimi ve siyaset bilimi programlarına geçiş yapabilirler.

SINAVLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Programda değerlendirme kıstasları ana yapı itibariyle kuramsal dersler ve uygulamalı çalışmalar olarak düzenlenmiştir. Her ders için dönemlik olarak en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Öğretim elemanı, dersin durumuna göre dönem içinde quiz, proje, saha çalışması v.b. öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, quiz, proje v.b. faaliyetlere göre başarıyı değerlendirmekte serbesttir. Her öğretim elemanı başarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem başında ilan eder. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

I.ve II. Öğretim olmak üzere iki program şeklinde dersler işlenmektedir. Programın eğitim dili Türkçe olmakla birlikte 2 yıllık eğitimi kapsamaktadır. 4 yarıyıl boyunca öğrenciler öğretim planında yer alan 120 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadırlar.

ÇALIŞMA ŞEKLİ( TAM ZAMANLI, E- ÖĞRENME)

Tam zamanlı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin