Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Dikkatine !!! (2014 Ve Önceki Yıllarda Okulumuza Kayıt Yaptıran Öğrenciler)

1- Azami süresini doldurup 28/12/2018 Tarih ve 2018-76 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile İlişiği Kesilen (Kaydı Silinen)  Öğrenci Listesi Aşağıdadır.

2- Azami Süre ile İlgili Bilgilendirmeyi içeren Yönetmelik Maddeleri Aşağıda Gösterilmiştir.

AZAMİ SÜRESİNİ DOLDURUP KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİ LİSTESİ tıkla

AZAMİ SÜRESİ DOLUP 4 YARIYIL SINAV HAKKI VERİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ tıkla

Bilgilendirmeyi içeren Yönetmelik

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Ve Sınav  Yönetmeliği(1)(2)

Eğitim-öğretim süresi (Değişik madde başlığı:RG-30/7/2012-28369)

MADDE 8 – (Değişik:RG-6/7/2015-29408)

  • Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına  bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl içinde tamamlamak  zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

 Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı  ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle  öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

 Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için  üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten  başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin  sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış  dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

 Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli genel akademik not ortalaması şartını sağlayamamaları  nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek  üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve  daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

 Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız hak  kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim  ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik  haklarından yararlanamazlar.

 (6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği  kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten  başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları  için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav   hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları  hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu  oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam  Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu   sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

 Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden  Sayılır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin